Företrädesemissioner 2024

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Ansvarsfriskrivning

Viktig information

Upprättande av informationsmemorandum

Företrädesemissionens informationsmemorandum (”Memorandumet”) utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) eller Kommissionens delegerande förordning (EU) 2019/980. Memorandumet har inte heller granskats, godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen enligt Prospektförordningen. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna aktier enligt denna del av Lyckegård AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet enligt Memorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Informationen på denna del av Bolagets webbplats omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Belarus, Storbritannien eller i något annat land där informationen strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Informationsmemorandumet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Informationsmemorandumet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Informationsmemorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Informationsmemorandumet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i Memorandumet är gjorda av styrelsen i bolaget och baserade på kända marknadsförhållanden. Läsaren uppmärksammas på att detta uttalanden, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webb-plats.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Belarus och Storbritannien;
  2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
  3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och
  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Sök på sidan

Search