Bolagsordning

Bolagsordning för Lyckegård Group AB
Org.nr 556757-7597

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Lyckegård Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag verksamma inom områdena mark- och utemiljö, samt ansvara för koncerngemensamma funktioner samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 100 000 kronor och högst 12 400 000 kronor.

§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 31 000 000 och högst 124 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

§7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett
registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

§9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden
anges i anmälan.

§10 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsåret utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett  avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search